מבוא

הספורט מגבש סביבו ציבור פעילים, מתעניינים וחובבים נרחב מאוד בקרב אזרחי מדינת ישראל, הוא מעלה תרומה נכבדה ביותר למבנה החברתי ומחזק חיובית את חיי הקהילה. גורמים רבים הנבדלים זה מזה בתפקידם, מעורבים בספורט החירשים הישראלי, החל מהספורטאי דרך המאמן, בעל העניין וכלה באוהדים ובתקשורת, ויוצרים מארג ארגוני בו לכל פעולה או מחדל של אחד השלכה על האחר והשפעה על עיצוב הספורט החירשים בישראל. לאור האמור חלה חובה אתית על המעורבים בספורט לפעול תוך התחשבות בגורמים המעורבים האחרים. אס”ח דוגל בתרבות ספורטיבית נאותה של חבריו ומנהליו במסגרת הפעילויות והמשחקים תחת העמותה. הקוד האתי מגבש סטנדרטים וקיום תרבות ספורטיבית ערכית אשר תבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין העמותה, ספורטאים ומנהליה לבין הגורמים החיצוניים הבאים עימה במגע. כללי התנהגות אלה מסייעים לקיים את מטרות אס”ח ועוזרים להתמודד עם שאלות ערכיות, המתעוררות במהלך הפעילות דינמיות ותורמים לשיפור מעמד של העמותה. הקוד האתי של אס”ח מבוסס על הקוד האתי הגנרי של משרד הספורט, עם התאמות לספורט החירשים בישראל.הגדרות

• ארגון הספורט של החירשים בישראל – אס”ח, העמותה.
• גוף ספורט – אגודת ספורט כהגדרתה בחוק הספורט (כולל קבוצת ספורט עצמאית או תחת עירייה או תחת גוף אחר) הפועלת במסגרת אס”ח.
• חבר ועד הנהלה – חבר בהנהלה של גוף ספורט, יהא תוארו אשר יהא.
• חוק הספורט – חוק הספורט, התשמ”ח- 1988.
• מאמן – כמשמעו בחוק הספורט (כולל עוזר מאמן ותפקידי מאמן מגוונים כגון מאמן שוערים, מאמן כושר וכיוצ”ב).
• בעל תפקיד אס”ח – בעל תפקיד ניהולי, מקצועי, תקשורתי וכל ממלא תפקיד כאמור באס”ח, אף אם תוארו שונה, וכן בעל תפקיד אחר הכפוף במישרין להנהלה ומי שמשמש בעל תפקיד, יהא תוארו אשר יהא.
• בעל תפקיד – בעל תפקיד ניהולי, מקצועי, תקשורתי או חבר ועד הנהלה בגוף ספורט, יהא תוארו אשר יהא.
• בעל עניין – בעל תפקיד בגוף ספורט בין שהוא ספורטאי ובין שאינו ספורטאי.
• ספורטאי – אדם הרשום באס”ח ועוסק בפעילות ספורטיבית בענף הרלוונטי (כולל ספורטאי קטין).
• ספורטאי קטין – ספורטאי שגילו פחות מ- 18 שנה.
• שופט – אדם בעל הכשרה לעסוק בשיפוט אירועי ספורט (משחקים).
• תחרות – כל פעילויות ספורט רישמיות במגוון ענפי הספורט, חד פעמי או מתמשך, שמופעל ע”י אס”ח ישירות ע”י בעלי תפקיד אס”ח.
1. מטרה
1.1 ליצור תשתית נורמטיבית אחידה, המאגדת ערכים אתיים בסיסיים להתנהגות ספורטיבית של הוגנות, שקיפות ויושרה.
1.2 לחזק את מעמד הספורט החירשים בישראל ואת אמון הציבור בו ובכדי לקדם את הספורט החירשים הישראלי ולהביאו להישגים.
2. עיקרי קוד האתי
2.1 הגינות בספורט המחויבות הערכית להגינות בספורט ולתחרות הוגנת, היא הבסיס להישגים ספורטיביים משמעותיים וארוכי טווח. רק הישג הוגן הוא אמיתי וראוי להכרה. רק באמצעות ספורט הגון ותחרות הוגנת יצליח הספורטאי למלא את יעדיו החינוכיים והחברתיים ברמה האישית, הציבורית והלאומית. הגינות היא הערך הבסיסי והראשון במעלה המחייב הקפדה על ידי כל אחד מבעלי העניין המעורבים בספורט.
2.2 יושר וטוהר מידות איסור קבלה או מתן מתנות וטובות הנאה – כל בעל העניין בספורט ינהג ללא משוא פנים וימנע, מקבלה או מתן טובות הנאה או מתנות שעלולות לפגום בהתנהלות ובשיקול הדעת המקצועי, במישרין או בעקיפין בעצמו או באמצעות אחר. קבלה ומתן טובות הנאה, שאינן אסורות, ייעשו בסבירות בנסיבות העניין.
2.3 שוויון אפשרויות ואיסור אפליה – העיסוק בספורט הוא זכות יסוד המגיעה לכל אדם. יש לנהוג בשוויון כלפי העוסקים בספורט בהתאם לדרגתם ורמתם, ללא הבדל דת, מין, גזע, מוצא או מגבלה גופנית ולהימנע מכל צורה של אפליה.
2.4 התנהגות ספורטיבית – בעלי העניין בספורט יכבדו את חוקי הענף, חוקי התחרות, חוקי הגוף הספורט והחוקים הבינלאומיים וכן את כללי האתיקה, וינהגו בכבוד בינם לבין עצמם וכלפי אוהדים וצופים.
2.5 ספורטאי ינהג בכבוד למתחרה ולעמית וימנע מאלימות פיזית או מילולית.
2.6 כל בעלי העניין בספורט יטפחו ערכי הספורט כמו הוגנות, שאיפה למצוינות, דבקות במשימה, התמדה ריכוז, דיוק, מיקוד והשקעה, שיתוף פעולה, נאמנות לקבוצה.
2.7 איסור שימוש בסמים וחומרי עזר אסורים – ספורטאי ישמר מפני שימוש בחומרי עזר אסורים. כל בעלי העניין, בטרם ימליץ לספורטאי על נטילת תוסף או תרופה, יוודא כי אינם אסורים.
2.8 אחריות כלפי ספורטאי קטין – למבוגר הנוטל חלק בחייו הספורטיביים של ספורטאי קטין, לדוגמא: מאמן, הורה, בעלי העניין, נודעת השפעה על חייו ומכאן ההכרה בצורך בנוגע לספורטאי קטין.
2.8.1 בשל המשמעות החינוכית של העיסוק בספורט בגיל צעיר, בעלי העניין השונים, יכירו בחשיבות שבשמירה על טובת הספורטאי הקטין במרכז פעילותם בהתאם לערכים הבאים:
2.8.2 הסדרה ופיקוח מקצועי, תוך הבטחת, בטיחותו ושלומו של ספורטאי קטין;
2.8.3 הכרת החקיקה הרלוונטית;
2.8.4 ערנות לניצול והתעללות מכוח יחסי תלות או חוסר בגרות של קטינים בהיבט הפיזי, המילולי והנפשי;
2.8.5 הפעלת שיקול דעת והתנהלות דיסקרטית מתוך הכרה בסמכות ובכוח המצוי בידו של המבוגר הנוטל חלק בחייו של הספורטאי הקטין;
2.8.6 הימנעות מפעולה המזיקה לספורטאי הקטין שאינה נשענת על שיקולים מקצועיים סבירים.
2.8.7 דאגה לשימור והעלאת ההערכה העצמית והביטחון העצמי של הספורטאי הקטין במהלך פעילותו הספורטיבית;
2.8.8 הימנעות מהזנחה (מחדל) – אי מילוי הצרכים הפיזיים והנפשיים הבסיסיים במהלך פעילותו הספורטיבית של הספורטאי הקטין;
2.9 התנהגות ראויה ודוגמא אישית – כל בעל העניין בעולם הספורט מייצג לא רק את עצמו כי אם גם את הקבוצה, הענף והמדינה. על-כן עליו לתת דוגמא אישית מכובדת ולהקפיד על התנהגות הולמת וראויה כספורטאי או נושא תפקיד, כאדם וכאזרח מדינת ישראל.

3. ספורטאי
ספורטאי מחויב בראש ובראשונה לתחרות ספורטיבית ולשאיפה לניצחון בתחרות.
3.1 ספורטאי מחויב לכללי האתיקה, לחוקי הענף ולכללי העמותה.
3.2 ספורטאי מחויב להגינות, ליושר וטוהר מידות.
3.3 ספורטאי יקפיד על התנהגות ספורטיבית, ייצוגית, מכובדת וראויה במגרש ומחוצה לו.
3.4 ספורטאי יקפיד על התנהגות ראויה ודוגמא אישית בזירת התחרות ומחוצה לה.
3.5 ספורטאי יכבד את מאמנו.
3.6 ספורטאי ימנע מגילוי אלימות וגזענות לרבות גילויי אלימות וגזענות כלפי קהל האוהדים והצופים.
3.7 להתנהגות הספורטאי בזמן התחרות נודעת השפעה על התנהגות האוהדים וכל בעלי העניין, על כן, ספורטאי ינהג בכבוד כלפי כל הגורמים הפעילים במסגרת אס”ח, המצוינים תחת פרק ההגדרות לעיל…
3.8 ספורטאי יכבד מתחרה או עמית במגרש או מחוצה לו.
3.9 ספורטאי לא ישתמש בחומרי עזר אסורים בכפוף לרשימת החומרים האסורים WADA המתפרסמת על ידי הסוכנות העולמית למניעת שימוש בחומרים אסורים.
3.10 ספורטאי לא יהמר בנוגע לתחרויות בהם הוא מעורב.
ספורטאי נבחרת ישראל הינו מעמד ממלכתי וייצוגי.
בשל מעמדו הציבורי והלאומי חלה עליו אחריות מוגברת בגילוי התנהגות אתית הן במישור המקצועי והן במישור האישי.

4. מאמן
מאמן מחויב לסייע לספורטאי לממש את הפוטנציאל הספורטיבי הגלום בו, תוך דאגה לשלומו של הספורטאי. מאמן מעצם היותו נושא בתפקיד מקצועי, מרכזי וחשוב של ענף הספורט, מחויב לפעול לטובת הענף וגוף הספורט אותו הוא מייצג.
4.1 מאמן יכבד את הספורטאי ויהיה אמון על טובתו.
4.2 מאמן יאזן בין טובתו האישית של הספורטאי לבין טובתו המקצועית.
4.3 מאמן ימנע מיחס משפיל כלפי ספורטאי.
4.4 מאמן יפעל מתוך דאגה מוגברת לספורטאי קטין.
4.5 מאמן יאפשר לכל ספורטאי הזדמנות לממש את עצמו.
4.6 מאמן מחויב להקפיד על חוקי הענף וכללי האיגוד.
4.7 מאמן ינהג באחריות ובמקצועיות בכל עת ויתעדכן בידע מקצועי עדכני באופן מתמיד.
4.8 מאמן ינהג בכבוד בעבודה עם עמיתים ובעלי מקצוע אחרים.
4.9 מאמן ינהג ביושרה, בשיוויון, בכנות ובהגינות ובכלל זה ביחסים בין-אישיים.
4.10 מאמן יימנע מביטויים אשר עלולים לעודד גזענות ואפליה.
4.11 מאמן מחויב לנהוג בכבוד כלפי בעלי העניין בספורט ובכלל זה יקפיד על התבטאות מכובדת.
4.12 מאמן לא יהמר בנוגע לתחרויות או אירועים בהם הוא מעורב.
4.13 מאמן יימנע, מלהימצא, במצב של חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין.
4.14 הרכב סגלי הקבוצות יקבע אך ורק על בסיס שיקולים מקצועיים טהורים, שיהיו גלויים, ברורים ושקופים.
מאמן נבחרת ישראל הינו תפקיד ממלכתי וייצוגי. בשל מעמדו הציבורי והלאומי חלה עליו אחריות מוגברת בגילוי התנהגות אתית הן במישור המקצועי והן במישור האישי.

5. יחסים בין גופי הספורט לבין עצמן ומול העמותה
קוד זה בא להסדיר את כללי ההתנהגות הראויים שבין גופי הספורט החברות בעמותה לבין עצמן, וכן בינן לבין עמותה האמונה על ניהול הספורט החירשים בישראל, בדגש על הצבת כללים מנחים בדבר אמת המידה הראויה להתנהגות גופי הספורט. קוד זה משקף את אמת המידה הראויה והנדרשת בנוגע ליחסי הגומלין שבין האגודות לבין עצמן ובינן לבין העמותה כל זאת לשם שיפור הספורט החירשים בישראל ותדמיתו, על ידי הצבת אמות מידה של כבוד הדדי, הערכה, אחווה, שיתוף פעולה ושותפות בין האגודות והגבלת היריבות שבין הקבוצות למישור הספורטיבי בלבד.
5.1 גופי הספורט ינהגו זו בזו בכבוד הדדי, תוך שמירה על זכויות האדם וימנעו מכל התנהגות שיש בה כדי לפגוע באחר ובכלל זה, פגיעה על רקע מין, דת, לאום, גזע, מגדר, מוגבלות או שונות (אין באמור כדי להוות רשימה סגורה).
5.2 גופי הספורט ימנעו מהתבטאויות אשר יש בהן כדי לפגוע, לבזות, להשפיל, להעליב, או להקניט קבוצה יריבה, לרבות נציגים של קבוצה יריבה, קהל של קבוצה יריבה או כל גורם מקצועי או אחר, הקשור לקבוצה אחרת.
5.3 גופי הספורט ימנעו, וינחו כל גורם אחר מטעמן (לרבות ספורטאים, אנשי צוות, צוותי מקצועיים וכו’) להימנע מלהתייחס לקבוצה אחרת באופן שיש בו כדי לפגוע או להעליב, בראיונות או בהתבטאויות פומביות וכן ימנעו מלהעביר ביקורת פומבית, ספורטיבית או אחרת, על קבוצה יריבה או על בעל תפקיד לרבות שופטי המשחק, למעט התייחסותם של גורמים מקצועיים, להיבטים מקצועיים, הקשורים למשחק מסוים בין הקבוצות ובהקשר אליו בלבד.
5.4 גופי הספורט יקפידו על התבטאויות נאותות במדיה החברתית, לרבות באתר המועדון, הפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וכל פלטפורמה חברתית אחרת.
5.5 גופי הספורט יקפידו על התייחסות עניינית בשפה נאותה לקבוצות אחרות או למי מטעמן וימנעו משימוש בשפה שאינה ראויה, או בקללות, או בנאצות בכל התבטאות פומבית ובכל התבטאות הנעשית במסגרת המקצועית של התחרויות המנוהלות על ידי העמותה.
5.6 גופי הספורט ימנעו מלהתייחס, פומבית, לנושאים פנימיים של קבוצה אחרת או לנושאים הקשורים למערכת היחסים שבין העמותה לבין הקבוצה האחרת או בינה לבין העמותה.
5.7 גופי הספורט ידאגו לאירוח הקבוצות האחרות במשחקיהן הביתיים באופן מכבד וידידותי וידאגו כי כל בעלי התפקידים בקבוצתם ינהגו באופן דומה.
5.8 גופי הספורט יכירו ויצייתו לכללים ותקנוני התחרות, כפי שהם מתעדכנים מעת לעת, ויכבדו את היריב, צוות השופטים, צופים וגופי התקשורת.
5.9 גופי הספורט או כל בעל תפקיד או גורם רשמי מטעמן יפעלו, במסגרת הדין, על מנת למנוע מגורמים פוליטיים ו/או אידיאולוגים ו/או עסקיים מלפעול במסגרת התחרויות המאורגנות והמנוהלות על ידי העמותה על מנת לנצלן למטרות שאינן קשורות לספורט.
5.10 גופי הספורט או כל בעל תפקיד או גורם רשמי מטעמן יתייחסו באופן מכבד וענייני לגופים האמונים על ניהול הספורט החרשים, לרבות ממלאי תפקיד.
5.11 גופי הספורט או כל בעל תפקיד או גורם רשמי מטעמן ימנעו מכל התבטאות פומבית שיש בה משום ביזוי, השפלה, זלזול, העלבה, הקנטה או פגיעה אישית.
5.12 אין באמור בסעיפים 5.11 ו-5.10 לעיל כדי למנוע מקבוצה או מי מטעמה מלהעביר ביקורת עניינית על החלטה, מעשה או מחדל של מי מן הגורמים המפורטים לעיל.
5.13 גופי הספורט או כל בעל תפקיד או גורם רשמי מטעמן ימנעו ממסירת מידע, ציטוט, הדלפה או העברת חומרים מתוך ישיבות פנימיות או מתוך דיונים פנימיים שמטבעם אינם דיונים פומביים.
5.14 גופי הספורט או כל בעל תפקיד או גורם רשמי מטעמן ימנעו משימוש בשפה שאינה ראויה, או בקללות, או בנאצות בכל התבטאות פומבית ובכל התבטאות במסגרת דיוני העמותה או בכל התבטאות פומבית הקשורה לפעילות העמותה.
5.15 העמותה, גופי הספורט , נציגיהן או כל בעל תפקיד מטעמן יפעלו באופן שישמור ואף ישפר את תדמית הספורט החירשים בישראל ולא ינקטו בשום פעולה אשר יש בה כדי לפגוע בתדמית הספורט החירשים בישראל, לביישו או להציגו באור שלילי או בלתי מקצועני.
5.16 גופי הספורט מתחייבים שלא לפנות לספורטאי, המצוי תחת חוזה/הרשום בשורות גוף הספורט אחר טרם הודיע לאותו הנהלת גוף הספורט.

6. בעלי העניין
בעלי העניין נושאים באחריות רחבה לפעול לטובת הענף, לטובת כל העוסקים או המתעניינים בענף.
6.1 בעלי העניין יקפידו על עקרונות מינהל תקין של גופי ספורט לרבות שמירה על טוהר מידות, שקיפות, אמות מידה ציבוריות, הימנעות מניגוד ענייניים והעדר משוא פנים, לקדם הענף, האגודה או הקבוצה.
6.2 בעלי העניין חייבים בגילוי נאות ומידע מלא, להנהלת העמותה ו/או גוף ספורט, לגבי כל עניין אישי שלו הנוגע לפעילותו זו לרבות מסירת מידע בדבר התפקידים אותם הוא ממלא בין בשכר בין בהתנדבות במשך כל תקופת כהונתו.
6.3 בעלי העניין מחויבים לנהוג באופן שוויוני ולהימנע מאפליה.
6.4 בעלי העניין יקפידו לשמור על פרטיות וכבוד כל הגורמים הפעילים במסגרת אס”ח, המצוינים תחת פרק ההגדרות לעיל.
6.5 בעלי העניין לא יתנו לשופטים בענף בו הם פועלים מתנות או טובות הנאה אסורות וכן ימנעו מקבלה ומנתינה של טובת הנאה לשאר בעלי העניין, אם יש בכך כדי לפגום בהתנהלות ובשיקול הדעת המקצועי, במישרין או בעקיפין בעצמם או באמצעות אחר.
6.6 בעלי העניין יימנעו, מלהימצא, אף למראית עין, במצב של חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין. ניגוד העניינים יכול שיהיה בין כהונתו כמנהל לבין ענייניו האישיים שלו או של קרובו או בין כהונתו כמנהל לבין תפקיד או עיסוק אחר בספורט או שלא בספורט, בין בהתנדבות ובין בשכר.
6.7 בעלי העניין לא יהמרו בנוגע לתחרויות בהן הם מעורבים.

7. ניגוד אינטרסים
מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן הבא:
7.1 ככל שמדובר בניגוד קבוע ובתחום נרחב ומרכזי – הדבר פסול.
7.2 ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר של נושאים או תפקידים שוליים, ניתן להסדיר את הניגוד באמצעות הימנעות מהשתתפות בדיון, מהצבעה וכיוצ”ב.
7.3 כמו כן ראוי לערוך הבחנה בין נושא תפקיד בדרגות בכירות שהוא בעל סמכות לקבל החלטות מהותיות לבין מי שאיננו מוסמך לכך.

8. הימנעות מהתנהגות בלתי הולמת
8.1 כל החותם על קוד אתי זה יכבד את כל הגורמים הפעילים במסגרת אס”ח, המצוינים תחת פרק ההגדרות לעיל., ויגיד את דבריו שברצונו להגיד רק בבמה המתאימה לכך, כגון: אסיפה כללית, ישיבות ופגישות.
8.2 החתום קוד האתי לא יורשה לדבר דברי הסתה או השמצה כלפי בעל העניין אחר או על העמותה ו/או גוף ספורט. החתום קוד האתי שיעשה כך ויגרום נזק לאומי ו\או ערכי ו\או כלכלי לבעל העניין/העמותה יורחק מפעילות אס”ח לשנתיים או אחרת כפי שוועדת המשמעת תקבע.
8.3 כל החתום קוד האתי שישתמש באלימות, פיזית ו\או מילולית, נגד בעל העניין/העמותה, יורחק לשנתיים מלאות מפעילויות אס”ח מיום ביצוע המעשה, או אחרת כפי שתקבע וועדת המשמעת.

9. רשתות חברתיות
9.1 קיום דיאלוג פורה ומשתף.
9.2 הפגנת כבוד כלפי מגיבים אחרים.
9.3 שמירה על פרטיותנו ועל פרטיות בני השיח.
9.4 קיום שיח שאינו מתלהם, נמנע מאלימות מילולית ומתנהל ברוח טובה.
9.5 הקדשת מחשבה לתכנים המפורסמים אשר יישארו חשופים לעיני כל ולאורך זמן.
9.6 בעלי העניין וספורטאים ימנעו מהתבטאויות אשר יש בהן כדי לפגוע, לבזות, להשפיל, להעליב או להקניט מי מבין הגורמים הפעילים במסגרת אס”ח, המצוינים תחת פרק ההגדרות לעיל.
9.7 בעלי העניין וספורטאים יקפידו על התבטאויות נאותות במדיה החברתית.
9.8 בעלי העניין וספורטאי ימנעו מלהתייחס, פומבית, לנושאים פנימיים של קבוצה אחרת או לנושאים הקשורים למערכת היחסים שבין העמותה ו/או גוף ספורט לבין גוף הספורט האחר או בינו לבין אס”ח.

10. סודיות
10.1 בעל העניין ישמור על סודיות המידע אליו הוא נחשף ושאינו נחלת הכלל ולא יעבירו לצדדים שלישיים, למעט חובה למסור את המידע האמור על פי דין.
10.2 בעל העניין לא ישתמש במידע בנוגע לגופי הספורט אליו הוא משתייך או לספורטאים לשם הפקת טובות הנאה אישיות ולצרכיו האישיים.

11. סביבת עבודה בטוחה
11.1 אס”ח יעשה ככל יכולתו ליצור סביבת עבודה בטוחה, פועל על פי חוקי הבטיחות ונוקט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח את שלומם של בעלי העניין וספורטאים ובריאותם.
11.2 עם חתימתך על הקוד האתי הינך מחויב להקפיד על נהלי הבטיחות בביצוע תפקידך, להקשיב לממונים עליך בנושאים אלו ולדווח על כל מפגע בטיחותי לממונים עליך ללא דיחוי.

12. מינוי ועדת משמעת ותפקידיה
12.1 הפרת כלל של הקוד האתי של אס”ח, תהווה הפרת משמעת.
12.2 אס”ח ירכיב וועדת משמעת אשר תהווה בית דין משמעתי למפירי הקוד האתי של אס”ח. ועדת המשמעת תהא מוסמכת להטיל צעדים משמעתיים, צעדי ענישה או קנסות.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בקוד האתי לבין הוראות תקנונים מקצועיים של ארגונים ספורט בינלאומיים רלבנטיים, יגברו הוראות התקנונים המקצועיים.

קוד זה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לזכר ולנקבה גם יחד.

הנני מסכים עם הקוד האתי של אס”ח ואפעל על פיו:

טופס החתמה

  שם ספורטאי (חובה)


  תעודת זהות (חובה)

  אנא חתום על הטופס


  ארגון הספורט של החירשים בישראל

  הבית של החירשים וכבדי שמיעה לכל סוגי הספורט ולנבחרות ישראל באולימפיאדות החירשים.

  אס”ח הוא עמותה רשומה מס’ 580023497

   

  בעלת ניהול תקין, וכוללת את כל האורגנים הנדרשים על פי דין.

  אס”ח מחזיק אישור סעיף 46 לתרומות בתוקף. ביצועים כספיים של אס”ח מבוקרת ע”י משרד רו”ח יניר פרקש ושות.

  פרטי התקשורת וכתובת

   

  כתובת: שדרות יד לבנים 13 תל אביב

  דוא”ל : israeldeafsport@gmail.com